top of page
Strategie & Organizace
Restrukturalizace a řízení
Nákladové poradenství

Tvorba strategie společnosti předpokládá detailní znalosti tržního prostředí, konkurence, potenciálu trhu a trendů, které lze vypozorovat u tržních leaderů. Bez dat a analýzy se takový proces zpravidla neobejde.

V některých případech jsme schopni realizovat i takové zadání, ale mnohem častěji je naše úloha spíše  v tom, že data analyzujeme a následně formou partnerské diskuse se zodpovědnými osobami (manažery i akcionáři) vedeme tým k tomu, abychom vytvořili provázaný celek strategií, projektů a zdrojů, které mají šanci naplnit stanové cíle.  

Naší ambicí není odevzdávat projekty "v mašlích", ale aktivně se podílet na jejich tvorbě, případně je i nadále pomoci naplňovat.

 

Jsme připraveni zpracovat i studie proveditelnosti a posouzení efektivnosti projektů. 

 

Protože musíme vždy být připraveni na případnou implementaci projektu, dáváme vždy maximální pozor na reálnost a realizovatelnost našich návrhů.

 

Pro akcionáře a společníky firem, jejichž strategií je kapitalizovat své dosavadní úsilí formou prodeje společnosti, jsme připraveni poskytnout služby, které povedou k maximalizaci efektu z prodeje firmy.  Jedná se o optimalizaci stavu společnosti před samotným prodejem, nalezení vhodného zájemce a podporu při vyjednávání transakce.

Každá společnost prochází neustále vývojem, který kopíruje tržní trendy, reaguje na změny podmínek, expanduje, smršťuje se - zkrátka je v pohybu.

 

Celou řadu těchto změn absorbuje standardní systém řízení společnosti za většího, či menšího dodatečného úsilí manažerských a výkonných struktur.

 

Jsou ale situace, které vyžadují zapojení externích, často nejlépe nezávislých, zdrojů, které mohou pomoci najít, nebo i realizovat potřebné skokové změny. Překotná expanze na půdorysu malé rodinné firmy je typickým příkladem.

 

Dokážeme provést nastavení procesů a systému řízení tak, aby bylo zajištěno správné rozložení pravomocí, odpovědností a kontroly klíčových bodů fungování firmy i s přidanou hodnotou případné implementace a personálním obsazením některých potřebných funkcí.

Vlivem krizových období, které nutně střídají dobu hojnosti, se ve firmách vždy objevuje na stole stejná otázka, a to: "Kde ještě uspořit náklady?"

 

Je přitom celkem nepodstatné, zda již nějaká vlna redukce nákladů proběhla, či nikoli. Vyždímat se dá totiž i suchý hadr, případně 10% lze uspořit vždy a všude.

 

Ne vždy se ale jedná pouze o prosté snížení cen od dodavatelů, či škrtnutí pracovních míst.

 

Naši experti pocházející s oborů velmi specificky zaměřených na jednotlivé nákladové položky jsou připraveni poskytnout know-how, které vychází z hluboké znalosti dané problemitiky, srovnání možností dodavatelů z jiných projektů a zároveň přinášejí komplexní řešení v systému nákupu a spořeby daných nákladů.

 

Jinými slovy, jedná se zpravidla o balíček opatření, jehož cílem je trvalá úspora nákladů. 

 

Není v moci jednotlivých firem mít experty na všechny nákladové položky, i když jsou jejich pracovníci často skvělí a naši kolegové v rámci projektu rozšiřují kmenovým pracovníkům výrazně jejich znalosti. 

 

Samozřejmostí je i dohled/podpora v průběhu min. 24 měsíců nad funkčností opatření. 

bottom of page